Jēkabpils novada Sociālais dienests informē par jaunumiem un izmaiņām sociālo pabalstu apmēra un saņemšanas kārtībā

Download PDF

No 2018. gada 1. janvāra stājusies spēkā MK noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” grozījumi, kuri nosaka virkni izmaiņu, lai ģimene vai  atsevišķi dzīvojoša persona tiktu atzīta par trūcīgu.

Sociālo palīdzību sniedz pamatojoties uz ģimenes (personas) materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu,  individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību. Materiālo resursu novērtējums paredz noteikt ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam.

 Trūcīgas ģimenes (personas) statusu var saņemt, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi (pēc ienākuma nodokļa nomaksas) uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 128.06 euro, ka arī ir ievēroti citi nosacījumi, lai ģimeni (personu) atzītu par trūcīgu.

Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgās ģimenes statusam un piešķir pēc iepriekš minētas kartības, ja:

– atsevišķi dzīvojošam vecuma pensijas, invaliditātes pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, kuriem ir Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki un atsevišķi dzīvojošam vientuļam personām darbspējīgā vecumā; vientuļam pensionāram vai vientuļas personai ar invaliditāti ienākumi mēnesī uz vienu personu nepārsniedz EUR 270 (divi simti septiņdesmit euro);

– ģimenēm ar bērniem  ienākumi uz vienu personu ģimenē nepārsniedz EUR 200 (divi simti euro);

– ģimenēm un personām  ienākumi mēnesī uz vienu personu nepārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro).

Ja esat nolēmis vērsties Sociālajā dienestā pēc sociālas palīdzības, lūgums:

1. sagatavot un līdzi ņemt bankas konta vai VAS “Latvijas pasts” konta pārskatu par pēdējo trīs kalendāro mēnešu periodu. Konta pārskats  iesniedz no VISIEM atvērtajiem kontiem;

2. ja strādājat algotu darbu, tad līdzi jāņem izziņa no darba devēja par darba samaksu . Izziņā jābūt norādītai informācijai par darba samaksu pēdējo trīs kalendāro mēnešu periodā;

3. ja esat saimnieciskās darbības veicējs ,tad kopa ar saimnieciskās darbības deklarāciju Sociālajā dienestā jāiesniedz izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības (izziņa aizpildāma sociālajā dienesta klātiene ).

4. iesniedzot Sociālajā dienesta iesniegumu, pilngadīgie ģimenes locekļi pilnvaro vienu līdziesniedzēju, kurš veiks nepieciešamās darbības ģimenes materiālās situācijas novērtēšanai.

Vēršoties pēc sociālās palīdzības, sociālajā dienestā būs jāaizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu DEKLARĀCIJA, https://likumi.lv/ta/id/207462-noteikumi-par-gimenes-vai-atseviski-dzivojosas-personas-atzisanu-par-trucigu (Pielikums Nr. 1).

No 2018. gada palielinājies  materiālo pabalstu apmērs Jēkabpils novada pašvaldībā!

Pabalsts vecākiem sakarā ar bērna piedzimšanu  EUR 150 apmērā, ja vismaz vienam no jaundzimušā vecākiem ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un bērnam pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsts  vecākiem, kuriem bērns uzsāk mācības 1. klasi Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādē EUR 50 apmēra piešķir ģimenēm, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pabalsts Černobiļas AES seku likvidētājiem EUR 75 apmērā tiek izmaksāts vienu reizi kalendārā gadā.

Pabalsts represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem EUR 50.00 apmērā tiek izmaksāts vienu reizi kalendārā gadā.

– Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietas EUR 30.00 apmērā

 

Lai nodrošinātu iespēju sniegt pašvaldības palīdzību Jēkabpils novada iedzīvotājiem, kuri nonākuši krīzes situācijā saistošos noteikumos apstiprināts Pabalsts krīzes situācijā. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts līdz EUR 300 personai (ģimenei) situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība) nonākušām personām (ģimenēm), lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Palielināts vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem invalīdiem kopš bērnības, kuri sasnieguši pilngadību, līdz divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invalīdiem kopš bērnības apmērā.    

Palielināts pabalsts izglītības iegūšanai paredzēts ikmēneša izdevumiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem invalīdiem kopš bērnības, kuri sasnieguši pilngadību, līdz  viena valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invalīdiem kopš bērnības apmērā.

Saskaņā ar jauniem saistošiem noteikumiem “Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei un personai, kura izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas lēmumu, ka viņai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības”, kuri stāsies spēkā 2018. gada martā, būtiski tiks palielināts atbalsts audžuģimenēm.

Ar visiem pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem, to apjomu un saņemšanas kārtību var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā: jekabpilsnovads.lv  -> Sociālais dienests -> normatīvie akti un dokumenti.

Tāpat esiet laipni gaidīti Sociālajā dienestā, lai saņemtu izsmeļošu informāciju un atbildes uz neskaidriem jautājumiem.

Sociālā dienesta vadītāja Larisa Zeltiņa

Tālr.65220735. 29344335

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv