“Pasaule ir kaktusu pilna, bet nav jau uz tiem noteikti jāsēž.” (Viljams Folejs)

Download PDF

Gads ātrā solī steidzas uz priekšu, neatkarīgi no mūsu vēlmēm un iecerēm. Uz beidzot sagaidītā un jau nokusušā sniega baltuma fona un starpsvētku darba dunā Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes darbinieki vēlas atskatīties uz paveikto gada izskaņā.

Kā zināms, tad latviešu folklorā skaitlim “trīs” ir īpaša nozīme. Katrs no mums zina, ka var sastapt pasakās trīs princeses un trīs tēva dēlus, var izteikt trīs vēlēšanās, var paveikt trīs varoņdarbus un vēl, un vēl…

Tāpēc arī mēs izvēlējāmies trīs spilgtākos rudens – ziemas notikumus kā košas pogas, ko varētu piespraust pie sniegavīra baltā mēteļa, lai atcerētos šo gadu.

Novembra beigās Jēkabpils, Viesītes, Salas, Aknīstes un Krustpils novada izglītības iestāžu direktori un pedagogi devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Viļņas Jezuītu ģimnāziju, kuras lielā un majestātiskā skolas celtne lieliski iekļaujas lielpilsētas ainavā starp ieliņām, mājām un mazliet steidzīgiem rudens gājējiem.

i1

Latvijas apmeklētāju grupu sagaidīja smaidīgais un erudītais Viļņas Jezuītu ģimnāzijas kapelāns Aļģis Gudaitis, kurš pārsteidza mūs ar lieliskajām latviešu valodas zināšanām. Pieredzes apmaiņas seminārs sākās ar nelielu video filmu par skolu, ko bija veidojuši paši skolēni. Tikšanās laikā Viļņas Jezuītu ģimnāziju direktore Edita Šicaite uzsvēra, ka izglītības iestādes uzmanības centrā ir bērns, jo katram ir savi talanti un iespējas, kuras jāprot izmantot. Skolā katrs skolēns tiek mudināts sasniegt tik, cik viņam ir dots no dabas. Katrs cilvēkbērns ir vērtīgs un talantīgs. Tika akcentēts, ka ļoti svarīgi izglītības sistēmā ir konteksta jēdziens – no kādas vides uz skolu atnāk skolēns, kāda ir viņa ģimene, kāda ir viņa iepriekšējā izglītības pieredze, ietekme ir pat dzīves telpai- pilsēta vai lauki. Iestāties Viļņas Jezuītu ģimnāzijā nav viegli, jo jāuztur pamatīgs konkurss, ko veido integrētais iestājeksāmens (svešvaloda, reliģija, matemātika, lietuviešu valoda) un individuālas pārrunas ar katru potenciāli mācīties gribētāju un viņa ģimeni. Pārrunas notiek ne tikai potenciālajiem skoloties gribētājiem, bet arī ar pedagogiem, kuri vēlas strādāt šajā izglītības iestādē. Katram ir jāspēj formulēt atbildi uz jautājumu – kā tu kā jaunais skolotājs redzi savu vietu šajā skolā?

Tikšanās laikā no Latvijas pedagogu puses izskanēja daudz jautājumu – gan par skolu finansējuma kārtību Lietuvas izglītības iestādēs, par pedagogu darba kvalitātes novērtēšanu un skolotāju atalgojuma sistēmu kaimiņzemē, gan par mācību laika plānojumu, kā arī tika apspriests jautājums par sadarbības iespējām ar katru skolēnu, viņa ģimeni un izglītības iestādi.

Neliels ieskats atziņās, ko guvām no pieredzes apmaiņas semināra:

– labestības, garīguma, ģimenisko vērtību nozīmīgums izglītības sistēmā,

– pedagogu atziņu siena, ko izveido katra mācību gada sākumā,

– kalendārais laika plānojums,

– grāmatu lasītava gaiteņos ( skolēni tiešām lasa grāmatas, pat šajā digitālajā laikā!),

– senatnes savienojums ar mūsdienām telpu noformējumā,

– skolas kolektīva saliedēšanas metodes – nometnes,

– kopienas apziņas stiprināšana.

Paldies novadu pedagogiem, izglītības iestāžu vadītājiem par atsaucību!

Īpaši sirsnīgs tencinājums Viļņas Jezuītu ģimnāzijas kolektīvam par sirsnīgo uzņemšanu, jēgpilno un mērķtiecīgo pieredzes apmaiņas semināru!

Oktobrī saistībā ar pārmaiņām izglītības sistēmā Valsts izglītības satura centrs aicināja metodiskā darba nodrošināšanai pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai izvirzīt pedagogus – astoņu mācību jomu koordinatorus katrā pilsētā vai novadā. Tika definēti mācību jomu koordinatoru galvenie uzdevumi – savā administratīvajā teritorijā vadīt, virzīt, koordinēt un atbalstīt attiecīgajā mācību jomā iesaistītos mācību priekšmetu pedagogus, organizēt jaunā mācību satura apspriešanu un ideju, priekšlikumu, jautājumu nodošanu mācību satura izstrādātājiem un sniegt atgriezenisko saiti, apzināties un popularizēt labās prakses piemērus mūsdienīgas lietpratības izglītībai savā reģionā, organizēt daudzveidīgus pedagogu sadarbības veidus, konsultēt un atbalstīt pedagogus.

Atsaucoties šim aicinājumam, Jēkabpils, Salas, Krustpils, Aknīstes un Viesītes novados tika izveidots trīspadsmit mācību jomu koordinatoru tīkls.

Viesītes novada pedagogi pārstāv matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomu, Salas novada – pirmskolas un sākumskolas, valodu jomu, Krustpils novada – kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, sociālo un pilsonisko jomu, Jēkabpils novada – pirmskolas un sākumskolas, veselības un fiziskās aktivitātes jomu, Aknīstes novada – valodu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, tehnoloģiju jomu.

Novembrī nominētajiem mācību jomu koordinatoriem Rīgā notika izglītojoši semināri, kuru mērķis bija iepazīstināt ar jaunā mācību satura un pieejas izveides un īstenošanas principiem un sagatavot mācību jomu koordinatorus satura sabiedriskās apspriešanas organizēšanai savas pilsētas vai novada pedagogiem.

Šī gada 6.decembrī Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde organizēja metodisko apvienību vadītāju un nominēto mācību jomu koordinatoru kopsanāksmi.

Sanāksmes laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar metodiskā tīkla izveides principiem un nominētajiem novadu mācību jomu koordinatoriem, kuri dalījās ar semināros gūtajām atziņām. Notika aktīvas diskusijas par skolotāja lomas maiņu jaunajā mācīšanās pieejā. Sanāksmes dalībnieki izteica gan savas bažas par jauno izglītības modeli, gan atzīmēja arī tā pozitīvos ieguvumus.

Tika akceptēts, ka novadu četri mācību jomu koordinatori (pirmskolas un sākumskolas, valodu, matemātikas un dabaszinātņu) jau 2018.gada janvāra sākumā organizēs sanāksmes, kuru laikā iepazīstinās attiecīgo jomu pedagogus ar izmaiņām izglītības sistēmā.

Sanāksmes otrajā daļā notika mājturības un tehnoloģiju ( ar izvēli tekstiltehnoloģijās) metodiskās apvienības vadītājas Ingas Purviņas meistarklase, kuras laikā dalībnieki izgatavoja divas baltas ūbeles kā draudzības, mīlestības, uzticības simbolus, ko dāvināt tuvojošajos svētkos.

Paldies Ingai Purviņai par atsaucību un radošas dzirksts iedegšanu Ziemassvētku gaidās!

  1. decembrī Jēkabpils novada pedagogi viesojās Viesītes mākslas un mūzikas skolā, kuras audzēkņi bija sagatavojuši brīnišķīgu svētku ieskandināšanas koncertu. Katrs mūziķis (mazāks vai lielāks) pārsteidza ar iejūtīgu un iedvesmojošu skaņdarba izpildījumu, kurš vairoja gaišuma sajūtu klātesošo sirdīs.

Sirsnīgs paldies Viesītes mākslas un mūzikas skolas pedagogiem un skolēniem!

Viesītes mākslas un mūzikas skola mūs visus pārsteidza ar savu vizuālo noformējumu. Katra lieta bija veltīta svētku tematikai, katra telpa bija kā mazs Ziemassvētku muzeja apmeklējums.   Daudzi no mums guva lieliskas un radošas idejas gan telpu noformēšanas, gan cilvēciskā sirds siltuma un izdomas ziņā.

Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka iepazīstināja dalībniekus ar aktualitātēm izglītības jomā, akcentēja paveikto mācību gada pirmajā semestrī un ieskicēja nākamā gada uzdevumu loku. Pedagogi un izglītības iestāžu vadītāji pārrunāja spilgtākos notikumus novadu skolu dzīvē, izvērtēja mācību gada pirmās puses iespaidus, kopsadarbības starp skolām veidošanas principus, metodiskā atbalsta tīkla izveides gaitu novados.

i2

Tikšanās otrā daļa bija lekcija un radošā darbnīca, kur sanāksmes dalībnieki darbojās sertificētas mākslas terapeites Intas Gžibovskas vadībā. Tika apgūtas zināšanas par vizuāli plastiskās mākslu terapijas darbu izglītības, veselības un sociālās aprūpes vidē. Pedagogi ar iedvesmu piedalījās māla terapijas nodarbībā, veidojot dekorus, svečturus un vāzes. Dažādas lielformāta un mazformāta, praktiskas un ne tik praktiskas lietas.

i3

Izveidotie darbi vēl līdz februārim palika Viesītes mākslas un mūzikas skolā, pēc tam tie būs apskatāmi novadu izglītības iestādēs.

Viens laika nogrieznis gadam ir jau gandrīz noslēdzies, tāpēc vēlamies teikt latviešu tautas gudrību: “Griezies pret sauli, tad ēnas paliks aiz muguras.”

 Lai mums visiem saulains, radošs un veiksmīgs gads, bez tumšām ēnām un likstām!

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv