Uzsākts projekts par atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība 2017. gada 27.oktobrī noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu līdz 2019. gada 31.augustam. Plānotais īstenojamo projekta darbību kopējais finansējums – 24223.78 eiro.

Dalībai projektā ir iesaistītas Ābeļu pamatskola, Dignājas pamatskola, Rubeņu pamatskola. un Zasas vidusskola, lai attīstītu vispārējās izglītības iestāžu prasmes strādāt ar individualizēto pieeju,veicinot izglītojamo kompetenču attīstību.
Sadarbībā ar novada izglītības iestādēm izstrādāts izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāns, ko ir apstiprinājis Valsts izglītības satura centrs. Saskaņā ar to, sākot ar 2.novembri, četrās novada skolās darbu uzsāka 7 pedagoga palīgi STEM un vides jomā un viens pedagoga palīgs multidisciplinārā jomā, kuru kopējā likme ir 1.0. Attiecīgs slodžu sadalījums novada skolās: Ābeļu pamatskola –0.1, Zasas vidussskola-0.3, Rubeņu pamatskola-0.3, Dignājas pamatskola-0.3 likmes.
Projekta ietvaros pedagoga palīgam ir iespēja, strādājot ar izglītojamajiem individuāli vai nelielās grupās, sniegt atbalstu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un mācību grūtībām, veicinot izglītojamo mācību motivāciju un tā palīdzot vieglāk apgūt izglītības programmas ietvaros plānoto mācību vielu.

Projekta koordinatore Ilona Kantāne

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv