Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums pieder,… /Zenta Mauriņa/

Download PDF

Oktobra vējš, kurš veltīgi mēģina sadzenāt sarkandzeltenas lapas kārtīgās kaudzēs, kautrīgi paslēpjas rūgtenos ugunskuru dūmos un uzsāk savu stāstu maziem un lieliem skolasbērniem par skolotājiem,kuri šajā mēnesī svin savas profesijas svētkus – Skolotāju dienu. Cilvēku atziņas par to, kas ir labs skolotājs, ir kā apaļi ābolīši, kuri nogatavojušies lielajā zinību kokā.

1 2

 

Ir aizvadīti divi gada košākie mēneši. Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde atskatās uz tajos paveikto caur piecu izglītojošu notikumu prizmu jeb pieciem atziņu āboliem.

Saulainā rudens dienā – 17. oktobrī – Krustpils pamatskolas kolektīvs un skolas direktore Vija Stiebriņa laipni sagaidīja Jēkabpils novada, Salas novada, Krustpils novada, Aknīstes novada, Viesītes novada izglītības iestāžu administrācijas pārstāvjus uz starpnovadu profesionālās kompetences pilnveides semināru.  Krustpils pamatskola ir viena no simts izglītības iestādēm, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja (kopā tika izvirzītas 235 skolas) dalībai mācību satura aprobācijā projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Gan skolas sakārtotā ārējā un iekšējā vide, gan skanīgi skolēnu “Labdien!”, gan pedagogu un darbinieku smaidi, gan zilpelēkie miķelīšu ziedi, mācību jomu krāsainās tabulas, zaļās darba mapes un ciemiņu sagaidīšanas prieks veidoja sekmīgu un pozitīvu semināra norises gaitu.

Informāciju par jauno pieeju mācību procesam „Izglītība mūsdienu lietpratībai” sniedza skolas direktore Vija Stiebriņa un direktores vietniece izglītības darbā A.Pore.

Skolotājas I. Robežniece un G . Pusbarniece vadīja atklāto mācību stundu „Veselīgs uzturs” dabaszinībās/ matemātikā 6.klasē.  Pedagogi veiksmīgi iesaistīja skolēnus viņu iepriekšējās pieredzes, zināšanu un prasmju aktualizācijā, izmantojot video materiālu un dažādas darba formas. Jaunās vielas apguves laikā skolēni gan atkārtoja piektās klases vielu, tad uz iepriekšējām zināšanām balstīta materiāla pamata veidoja savu izpratni par stundas tēmu. Vienlaikus tika pilnveidotas skolēnu lasītprasmes, sadarbības iemaņas, prasme prezentēt savu veikumu un pamatot izteikto viedokli. Stundas noslēgumā skolēni azartiski veica uzdevumu ar pētnieciskā darba elementiem.

Darba dienas  noslēgumā vērotās mācību stundas analīzes metodiku semināra dalībniekiem piedāvāja direktores vietniece mācību darbā V. Bojāre.

(Papildus informācija sk. – http://www.krustpils.lv/jaunumi/1189-krustpils-pamatskola-norisinajies-seminars-par-kompetencu-pieeju-macibu-satura

http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=24753&r=Jekabpils)

3

Dzidrā 23. oktobra  rītā notika Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes organizētā pilsētas un novadu izglītības iestāžu direktoru un vietnieku sanāksme, kuras pamattēma bija skolas un pedagogu pieredzes stāsts mūsdienu aspektā .

Sanita Madalāne ( Salas novada Salas vidusskolas direktore, Dr.paed.) dalījās ar pedagoģiskās pieredzes materiālu “ Kompetenču pieeja mācību procesā – Salas vidusskolas iestrādnes”.

Lektore iepazīstināja klātesošos ar pedagoģiskā darba aktualitātēm Salas vidusskolā, kā arī piedāvāja sanāksmes dalībniekiem noskatīties vienu mācību stundu „Atkarībām – nē!” sākumskolā video formātā.

Dalībniekiem noteikti atmiņā palika S. Madalānes izteiktā atziņa: „Ja tev ir viens ābols un man ir viens ābols, mēs ar tiem apmaināmies, tad joprojām mums katram ir tikai viens ābols. Taču – ja tev ir viena ideja un man ir viena ideja, mēs ar tām samaināmies, tad mums katram ir divas idejas!”

Ventspils Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta vadītāja Inga Pāvula lekcijā „Pieredzē balstītas skolotāju profesionālās izaugsmes iespējas skolā” deva ieskatu Ventspils izglītības pārvaldes metodiskā darba pieredzē, uzsverot pedagogu- konsultantu nozīmīgumu, īstenojot mūsdienīga izglītības procesa idejas pedagogu, izglītojamo un vecāku vidū.

6 7

Skolu administrācijas pārstāvji kopā ar lektori Ingu Pāvulu izvērtēja un diskutēja par pedagoģijas  jautājumiem – profesionālā atbalsta veidi un iespējas, kāpēc mēs katrs esam izvēlējušies šo profesiju, kas nosaka, kāda ir laba skola un labs skolotājs, izaicinājumi mācību stundās, idejas praksē balstītām mācībām.

Oktobris šogad bija arī liels nebēdnis. 26. oktobrī viņš sagādāja pārsteigumu – uzmeta zemei baltu segu- uzkrita pirmais sniegs.

8

Taču tas neietekmēja izglītības iestāžu pārstāvjus no Variešu sākumskolas, Sūnu pamatskolas, Rubeņu pamatskolas, Dignājas pamatskolas, Aknīstes vidusskolas un Zasas vidusskolas doties uz ikgadējo Latvijas Skolu i-Tehnoloģiju Ekspozīciju (LatSTE) 2017 Ogres Valsts ģimnāzijā. Klātesošie varēja noklausīties izglītojošas lekcijas, piemēram, LU profesora Andra Ambaiņa  – “Kvantu datori: kad tie būs un ko ar tiem varēs izrēķināt?”, iepazīties ar prezentācijām “Kā pārdomāti pārvaldīt digitālo cunami?”, piedalīties darbnīcās un brīvajā  tribīnē “Izaicinājumi nākotnei”. Mājupceļā dalībnieki pārrunāja gūtos iespaidus un meklēja iespējas iedvesmojošākās idejās ieviest mācību procesā savā izglītības iestādē.

4

Pedagogi karjeras konsultanti 26.oktobrī tika aicināti apmeklēt semināru Rēzeknē “Karjeras vadības prasmju attīstīšana ārpusstundu pasākumos”. Semināru organizēja Baltijas Vācijas tirdzniecības kameras pārstāvji, tā laikā pedagogi karjeras konsultanti varēja  iepazīst Vācijas pieredzi.

Projektā Nr. 8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ir iesaistījušies A.Ielejs (Aknīstes novads), A.Jurgeviča (Jēkabpils novads), A.Miezāka (Krustpils novads), D. Tropa, D. Kalniņa – Aleksandrova (Salas novads) un S.Ratiņa (Viesītes novads).

9

Pa krāsainu lapu paklāju 27. oktobrī Jēkabpils novada sēžu zālē pulcējās novadu un pilsētas metodisko apvienību vadītāji, lai pie kūpošām tējas tasēm ar pilsētas un Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes speciālistiem pārrunātu aktualitātes metodiskā darba nodrošināšanā.  Mūsdienās, mainoties skolēniem, mācība darba struktūrai, kā arī sasniedzamajam rezultātam, vienlaikus mainās metodiskā darba organizācijai.

Tikšanās ievadvārdos Jēkabpils novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aivars Vanags uzsvēra sadarbības nozīmi , veidojot izglītības tīklu piecu novadu kopsakarībā.

Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka iepazīstināja klātesošos ar Izglītības un kultūras pārvaldes darbības stratēģiju un nākotnes vīziju, kā arī aktualizēja septembrī notikušās metodisko apvienību vadītāju aptaujas rezultātus.

Tikšanās gaitā divdesmit sešu metodisko apvienību vadītāji atraktīvā veidā izveidoja pieturpunktus tālākai metodiskā darba virzībai, kā arī prezentēja savu pārstāvēto apvienību, stāstot par darbības virzieniem, sadarbības plāniem, labās prakses piemēriem.

Galvenokārt tika akcentēta pedagogu tālākizglītība, skolēnu iesaistīšana mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, valsts pārbaudes darbu analīze, kā arī savstarpējā metodisko komisiju sadarbība.

5

Neliels ieskats metodisko apvienību vadītāju atziņās –

„Visas problēmas ir risināmas, jāturpina viss labi iesāktais un jābūt atvērtiem jaunām idejām”, „Šī tikšanās ļāva iepazīties ar citām MA un saskatīt sadarbības iespējas”, „Laipnība ir tikums, vērtība, kas saskarsmi vērš pozitīvu. Sajutos laipni gaidīta un novērtēta”, „Vienotība, sirsnība, izjūta, ka MA veic lielus darbus”, „Visiem ir viens mērķis, neskatoties uz dzīves pārmaiņām, ieguvējiem jābūt bērniem!”.

Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde aicina turpināt veiksmīgo sadarbību ar pašvaldību pārstāvjiem, izglītības iestādēm un pedagogiem, kā arī saglabāt pirmā sniega baltuma prieku novembra tumsā!

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv