Jēkabpils novadā uzsākta LEADER projektu ieviešana

lead_head

Jēkabpils novada pašvaldība Lauku atbalsta dienesta un biedrības Lauku partnerība “Sēlija” izsludinātajā 2. projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” iesniedza četrus projektus un saņēma Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvaldes lēmumus par šo projektu apstiprināšanu.

Projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2204-000004 “Literāta Jāņa Akuratera daiļrades takas izveide Jēkabpils novada Ābeļu pagastā” mērķis ir izveidot un labiekārtot J.Akuratera kā literāta, aktīvas, daudzpusīgas personības daiļrades taku Ābeļu pagasta Brodu ciemā, izmantojot inovatīvus un videi draudzīgus risinājumus. Projekta kopējās izmaksas 54872,74 EUR, no kurām ELFLA līdzfinansējums ir 27000,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 27872,74 EUR.  Šobrīd pašvaldība ir noslēgusi būvdarbu līgumu ar SIA “Ošukalns celtniecība”. Būvniecības darbu gaitu uzraudzīs būvinženieris Līga Koržeņevska. Projekta vadītājs ir Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Jaudzems.

Projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2203-000005 “Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” iemītniekiem Leimaņu pagastā” mērķis ir nodrošināt Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” iemītniekiem racionālu brīvā laika pavadīšanu sakoptā vidē, stiprināt veselību, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, izveidojot nepieciešamo infrastruktūru radošām, fiziskām un uz kultūru vērstām aktivitātēm. Projekta kopējās izmaksas 43342,54 EUR, no kurām ELFLA līdzfinansējums 27000,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 16342,54 EUR. Šobrīd pašvaldība ir noslēgusi būvdarbu līgumu ar SIA “Erbauer group”. Būvniecības darbu gaitu uzraudzīs būvinženieris Līga Koržeņevska. Projekta vadītāja ir projektu speciāliste Agnese Kalniņa.

Projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2201-000005 “Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Rubenes kultūras nama Rubenes pagastā” mērķis ir publiskās ārtelpas labiekārtošana oriģinālas un estētiskas vides veidošanai un drošības līmeņa paaugstināšanai Rubenes pagasta teritorijā pie Rubenes kultūras nama. Projekta kopējās izmaksas ir 40088,79 EUR, no kurām ELFLA līdzfinansējums ir 27000,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 13 088,79 EUR. Projekta vadītāja ir Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja Intra Kurme.

Projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2202-000005 “Tribīņu izbūve Ābeļu pamatskolas sporta laukumā Ābeļu pagastā” mērķis ir uzlabot esošā Sporta centra infrastruktūru, uzstādot tribīnes un nožogojumu Ābeļu pagasta sporta laukumā, lai nodrošinātu vietēju un starpnovadu sporta, kultūras un veselības veicinošu pasākumu norisi. Projekta kopējās izmaksas ir 71539,45 EUR, no kurām ELFLA līdzfinansējums ir 19014,52 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 52524,93 EUR. Projekta vadītājs ir Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Jaudzems.

Pašvaldība 2017. gadā realizēs divus projektus: “Literāta Jāņa Akuratera daiļrades takas izveide Jēkabpils novada Ābeļu pagastā” un “Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” iemītniekiem Leimaņu pagastā”. Savukārt projekti “Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Rubenes kultūras nama Rubenes pagastā” un “Tribīņu izbūve Ābeļu pamatskolas sporta laukumā Ābeļu pagastā” tiks īstenoti 2018. gadā.

 

 

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv