Sociālā dienesta paziņojums | atbalsts daudzbērnu ģimenēm Jēkabpils novada pašvaldībā

Daudzbērnu ģimene (definīcija pašvaldības pabalstu saņemšanai) – Saskaņā ar 19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punktā noteikto daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 (divdesmit četru) gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Ja daudzbērnu ģimenei ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss, tad uz ģimeni attiecas visi pakalpojumi un atbalsta pasākumi, kas attiecas uz maznodrošinātām un trūcīgām personām atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā “( apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 26.11.2015 sēdes lēmumu Nr.273 (protokols Nr.15) Grozījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu Nr.237, stājas spēkā 12.11.2016.)prasībām. Jēkabpils novada pašvaldībā trūcīgām ģimenēm (personām) tiek piešķirti šādi sociālās palīdzības pabalsti – pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, pabalsts skolas piederumu iegādei. Savukārt trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām)-dzīvokļa pabalsts, pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai, pabalsts veselības aprūpei
Trūcīgām ģimenēm tiek nodrošināti arī pārtikas preču komplekti, higiēnas un saimniecības preču komplekti un individuālo mācību piederumu komplekti vai skolas soma – pasākumu nodrošina Biedrība Latvijas Sarkanais krusts.
Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek piešķirts trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, un kurās ir nepilngadīgi bērni, kas mācās vispārējās izglītības iestādēs (izņemot bērnus, kuri atrodas pilnā valsts apgādībā).
Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek piešķirts sekojošu izdevumu segšanai:
1. transporta izdevumu segšanai bērniem, kuri mācās internātpamatskolā, pamatojoties uz iesniegtajiem braukšanu apliecinošiem dokumentiem (autobusu biļetēm);
2. mācību maksas segšanai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs: mākslas skolas, mūzikas skolas, sporta skolas – 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem (pēc piestādītajiem maksājumu apliecinošiem dokumentiem mācību gada laikā).
Pabalsts skolas piederumu iegādei tiek piešķirts vienu reizi gadā EUR 20 (divdesmit euro) apmērā katram daudzbērnu,trūcīgo ģimeņu un audžuģimeņu bērnam, kurš mācās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu dienas nodaļā.
Pabalsts tiek izmaksāts vienam no vecākiem naudā vai arī apmaksāts iesniegtais rēķins par skolēnam nepieciešamajām precēm.
Lai saņemtu pabalstus vai informāciju, lūdzu griezties Jēkabpils novada Sociālajā dienestā Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, tālr. 29344339 vai pie sociālā darbinieka sava pagastā.
Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm: www.godagimene.lv/.
Sociālā dienesta vadītāja L.Zeltiņa
Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv