Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs

Download PDF
 
Jau desmito gadu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība rīkoja konkursu „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs”. Tas ir konkurss, lai izceltu lauku bibliotēku darbu un ieguldījumu. Katru gadu tiek apbalvoti četri bibliotekāri – viens no katra Latvijas reģiona: Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales. Pieteiktos pretendentus vērtē LNB Atbalsta biedrības un Latvijas Bibliotekāru biedrības pārstāvji. Šī gada uzvarētāju paziņošana un apbalvošana notika svinīgā ceremonijā Gaismas pilī 24. aprīlī.

Lai gan Zemgales reģionā uzvarēja Kokneses bibliotēka, tuvu uzvarai bija arī Jēkabpils novada Leimaņu pagasta bibliotēka un tās bibliotekāre Līga Lācīte. Viņas pamatdarbavieta atrodas Mežgales ciemā, bet reizi nedēļā Līga ar pamatīgu jaunāko vai pasūtīto grāmatu somu dodas uz Leimaņu Tautas namu, kur ir bibliotēkas filiāle, un viņu gaida tās regulārie apmeklētāji. Skaidrs, ka laukos bibliotekārs ir tas cilvēks, ar kuru ļaudis grib arī parunāties. Mežgalē bibliotēka atrodas vienā ēkā ar novada veco ļaužu aprūpes centru. Pārbūvējot ēku, viens gaitenis tika ierīkots tieši uz bibliotēku, tāpēc ikdienā šie vecie cilvēki ir bibliotēkas pamatapmeklētāji. Līgai ir svarīgi, lai šiem ļaudīm ik pēc laika tiktu sarīkots arī kāds neliels tematisks pasākums. Šajā ziņā notiek cieša sadarbība ar pagasta pārvaldi. Bibliotēkā regulāri notiek arī izstādes. Abu bibliotēku telpas ir skaisti izremontētas un gaumīgi iekārtotas.
Leimaņu pagastā ir sapulcējusies pagasta aktīvistu grupa: kultūras, sabiedriskie, pašvaldības darbinieki un uzņēmēji, kuriem rūp pagasta nākotne un attīstība. Grupas vadību uzņēmusies Līga, regulāri rīkojot apspriedes par tuvākajām aktivitātēm un plāniem. Šogad Mežgales kultūras nams svinēs 50 gadu jubileju, tāpēc bibliotekāre ar domubiedriem 3 mēnešus vāca materiālus un fotogrāfijas par šo ēku un kolhoza gadiem, tika aptaujāti cilvēki, un uz pagājušajā gada 18.novembri jau izveidota izstāde un sarīkots skaists svētku ievadpasākums. Lielajai svinēšanai tagad tiek rakstīts scenārijs, plānota filmas izveide, vēl joprojām vākta informācija, atmiņas un fotogrāfijas. Līga ir ,,iedegusies’’ par šo grandiozo pasākumu, un cilvēki viņu atbalsta. Bieži vien atskan telefona zvans, jo Līgai atkal ir kāda ideja….
Pirms dažiem gadiem, kad vispār aizsākās Leimaņu pagasta vēstures izpēte, Līga iesaistījās pagasta veco un jau zudušo ēku apzināšanā, tika izbrauktas sētas, meklēts, pierakstīts. Vēl joprojām tiek vākti materiāli par katru ēku, ģimenēm, cilvēku likteņiem. Neatsverams palīgs šajā darbā viņai ir arī bijusī Bērzgala skolas bibliotekāre Ingrīda Puķīte. Ja tik izdodas izbrīvēt laiku, Līga dodas aptaujāt vecos pagasta iedzīvotājus, pieraksta, skenē un kopē. Šī gada nogalē ar viņas līdzdalību taps izstāde par pagasta bijušo skolu vēsturi.
Vēl viens liels pasākums, kurā iesaistās Līga, ir ikgadējie ziedu svētki Leimaņu Seno latvju zīmju parkā. 2016. gada Ziedu izstādes tēma ,,Riti, riti, kamolīti’’ bija viņas ideja. Gadu iepriekš mūsu novadniekam Rainim un Aspazijai tika svinētas nozīmīgas jubilejas, toreiz Līga vienu dienu pirms Ziedu svētkiem sarīkoja jauku dzejas pasākumu ģimenēm. Pasākumā bija iespējams ielūkoties abu dzejnieku dzīves gājumā gan klausoties, gan vērojot prezentāciju uz ekrāna, pašķirstīt grāmatas no izstādes galdiem. Dalībnieki klausījās dzeju, paši lasīja viņiem piedāvātos dzejoļus, kurus vēlāk ilustrēja, mazākie- arī ar krītiņiem uz asfalta. Dalībnieki bija aicināti paņemt līdzi ziedus baltā un dzeltenā krāsā, lai kopā Zīmju parkā veidotu Raiņa sauli. No atnestajiem ziediem un citiem dabas materiāliem tapa kompozīcijas Raiņa un Aspazijas dzejoļiem: “Dadzītis”, “Mākonīts un mākonīte”, “Zirņa bērni” un ,protams, “Saules gadi”.
Nesen, 25. februārī , Līga bērniem sadarbībā ar Leimaņu Tautas namu, sarīkoja izglītojošu pēcpusdienu par rakstnieci Māru Zālīti un animāciju filmu meistari Rozi Stiebru, kā arī sportiskas aktivitātes Meteņu dienas svinību ietvaros. Līdzīgi tematiskie pasākumi un dažādas radošās darbnīcas, arī teatralizētas , lai vienotu ģimenes un bērnus, jo pagastā jau labu laiku vairs nav skolas, notiek regulāri.
Līga rīko arī tematiskus braucienus. Ik gadu viņa savus lasītājus ved uz Dzejas dienu pasākumu Tadenavā, kā arī ar bērniem aktīvi iesaistās ,, Bērnu žūrijas’’ pasākumos.
Mūsu bibliotekāre ir arī aktīva pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva ,,Deldze’’ dalībniece jau no dibināšanas dienas pirms 20 gadiem. Skaistajā novada tautastērpā viņa nes sēlisko garu ne tikai novadā, bet arī ārpus tā robežām. Sēlijas novadu apvienības ietvaros Sēlijas bibliotekāri aktīvi sadarbojas saistībā ar Latvijas simtgades pasākumiem, iesaistoties Sēlijas grāmatas tapšanā , kā arī pagastu vēsturisko, ievērojamo personu apzināšanā, viņu biogrāfiju izpētē.
Līga pagasta iedzīvotājiem ir aktīvs palīgs darbā ar datoru. Regulāri pie viņas nāk lūgt palīdzību dokumentu aizpildīšanā un elektroniskā aizsūtīšanā. Nu, jau sākusies VID deklarāciju un platību maksājumu iesniegumu pildīšana, arī daļu pagasta suņu sareģistrēja Līga. Lai palīdzētu cilvēkiem, kopā ar pagasta biedrību gada nogalē senioriem bibliotēkā tika sarīkoti kursi datorapmācībā. Kursu noslēgumā dalībniekiem vajadzēja sagatavot prezentāciju par savas mājas vēsturi, protams, bez Līgas palīdzības neiztika arī šoreiz.
Bibliotekāre iesaistās arī Mežgales ciema labiekārtošanā. Tā kā bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu ēkā, Līgai ir ļoti svarīgi, kāda izskatās ēkas apkārtne. Viņa ar palīgiem ir ierīkojusi mājas priekšā ziemciešu dobi, kā arī uzrakstījusi un īstenojusi projektu- bērnu rotaļu laukumu.
Leimaņi ir mazs pagasts, skola likvidēta, palicis vēl pasts, viens veikals un, protams, ir bibliotēka. Līga viennozīmīgi, pašaizliedzīgi, radoši un enerģiski strādājot, ir ,,gaismas nesējas’’ titula cienīga, gan apkalpojot savus lasītājus abās pagasta bibliotēkās, gan palīdzot leimaniešiem darbā ar datoru dokumentu aizpildīšanā, gan piedaloties pagasta vēstures izzināšanā, izstāžu un visdažādāko pasākumu rīkošanā, gan piedaloties pašdarbībā.
Ina Sēle
Kaspara Sēļa foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv