Daily Archives: 29/01/2018Apstiprināti saistošie noteikumi “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”

Download PDF

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes

25.01.2018. sēdes lēmumu Nr.26 (protokols Nr.1)

Izdoti saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību

likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par pašvaldībām”

  1. Saistošie noteikumi nosaka Jēkabpils novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
  1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2018. gadam šādā apmērā (1.pielikums):

Ābeļu pagasts, D/S “Veselība” (29.01.2018)

Download PDF

Applūdis vasarnīcu rajons Jēkabpils novada Ābeļu pagastā

Download PDF

Vidusdaugavas Televīzijas video

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv