Visi jaunumi: Projektu jaunumiSkolēnu karjeras attīstība – sadarbojoties

Download PDF

Šogad klātienes mācības skolās vairs neatsāksies, bet palicis daudz neatbildētu jautājumu un neizrunātu lietu. Esmu pārskatījusi plānoto karjeras nodarbību saturu, piemērojot šībrīža aktualitātēm. Šā iemesla dēļ esmu lūgusi skolām, ar kurām notiek sadarbība Karjeras atbalsta projekta  ietvaros, iespēju pievienoties e-klašu žurnāliem, lai veicinātu komunikāciju ar skolēniem un viņu vecākiem.

Projekta “PuMPuRS” darbība turpinās attālināti

Download PDF

Sākoties ārkārtējai situācijai valstī, būtiski mainījās arī mācību process skolās. Jau rit ceturtā nedēļa, kad no ierastajām klātienes nodarbībām skolā, visiem – skolēniem, skolotājiem, vecākiem, nācās pārkārtoties uz attālināto mācību režīmu. Šajā situācijā nācās iepazīt vēl līdz galam neizpētīto digitālo rīku pasauli, risināt jautājumus par mācību organizēšanu, kad tā notiek mājās, kā arī organizēt darbam tos skolēnus, kuriem arī ierastajā režīmā mācību motivācijai bija nepieciešama papildus uzmanība un atbalsts.

Zināmi Jēkabpils novada 2020. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa rezultāti

Download PDF

Jēkabpils novadā noslēgusies 2020. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa pieteikumu izvērtēšana. Kopā tika saņemti 8 projektu pieteikumi, visi no nevalstiskajām organizācijām. Kopējā no pašvaldības pieprasītā finansējuma summa sastādīja 5125,40 eiro. Konkursa mērķiem arī šogad bija atvēlēti 7000 eiro, tādēļ bija iespējams atbalstīt visus projektus.

Rezultātā atbalstīti 8 projekti:

Projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” turpinās attālināti

Download PDF

Šis ir sarežģīts laiks, kad maksimāli liekam lietā  IT tehnoloģiju iespējas, mācot un mācoties attālināti. Arī projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, nepārtraucot savu darbību, piedāvā dažādas sadarbības iespējas attālināti. Pedagoga palīgi Rubeņu, Dignājas pamatskolās un Zasas vidusskolā veic skolēnu konsultēšanu gan telefoniski, gan  izmantojot dažādas piedāvātās platformas sadarbībai, ko izvēlas skola un pedagogs atbilstoši savām un skolēna iespējām.

Lauku partnerība „Sēlija” izsludina LEADER projektu konkursa 8. kārtu

Download PDF

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Plašāk: https://lpselija.lv/

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

Download PDF

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktu Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu valsts nozīmes ūdensnotekas Podvāze, ŪSIK kods 431244:01, pik.00/00-10/00; pik.63/80-141/60; pik.147/30-229/28 atjaunošanai Salas pagastā, Salas novadā un Kalna pagastā, Jēkabpils novadā.

Par karjeru neierastajos apstākļos

Download PDF

Laikā no 13. marta, kad viss nenotiek ierasti, meklēju risinājumus darbam, jo klātienes tikšanās ar skolēniem karjeras atbalsta pasākumos un nodarbībās šobrīd nav iespējamas. Taču, izmantojot interneta resursus, ir iespējama gan savu interešu un spēju apzināšana un izpēte, gan virtuāls ceļojums profesiju pasaulē, neklātienē tiekoties ar profesionāļiem, iespējama arī detalizēta tālākizglītības iespēju izpēte.

Izsludināts projektu konkurss jauniešu iekļaušanai sabiedrībā

Download PDF

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklātu projektu konkursu “Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību”.

Līdz 2020. gada 7. aprīlim biedrības vai nodibinājumi, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas veicināt iekļaujošas sabiedrības veidošanu, īpaši mazinot pret jauniešiem vērsto vardarbību un stiprinot jauniešu garīgās veselību un labklājību, ir aicināti iesniegt projektu konkursā savus projektu pieteikumus. Savas idejas īstenošanai biedrības un nodibinājumi var saņemt finansējumu 2400.00 euro apmērā.

Jēkabpils novada skolotāji iesaistās profesionālās kompetences pilnveides programmās

Download PDF

2019./2020. mācību gadā ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros Jēkabpils novada skolu skolotāji iesaistījās trīs ciklu profesionālās kompetences pilnveides programmās:

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 16. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv