Visi jaunumi: Projektu jaunumiLekcija par smēķēšanas, alkohola un atkarību izraisošo vielu negatīvo ietekmi ZOOM platformā

Download PDF

Aicinām pieteikties uz bezmaksas vingrošanas nodarbībām

Download PDF

Aicinām pieteikties bezmaksas lekcijai ZOOM platformā

Download PDF

Biedrības “Ūsiņš” projektu virza LEADER Dižprojekts 2020 balvai

Download PDF
Biedrība “Lauku partnerība “Sēlija”” LLF iniciētajai Latvijas partnerību balvai LEADER Dižprojekts 2020 izvirzījusi biedrības “Ūsiņš” projektu “Jāšanas sporta centra izveidošana biedrībā “Ūsiņš”, otrā kārta”.
Dižprojekts 2020 nominācija tiks piešķirta, balstoties uz partnerību, ekspertu un sabiedrības balsojumu.

Paziņojums par ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedrisko apspriešanu (derīgo izrakteņu ieguve Leimaņu pagastā)

Download PDF

Paziņojums par paredzētās darbības – derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves uzsākšanas virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes „Laukāres” iecirknī „Dzelzīši”4,948 ha platībā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves uzsākšana virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes „Laukāres” iecirknī „Dzelzīši” 4,948 ha platībā nekustamajā īpašumā „Dzelzīši” (zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 567400300178005) Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā.

Turpinās kultūrizglītības programma „Latvijas skolas soma”

Download PDF

Ceturtdien, 4. februārī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Ministru kabineta noteikumu projekts, kas paredz kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” finansējuma sadalījumu 2021. gadam. Arī šogad vairāk nekā 200 000 skolas vecuma bērnu un jauniešu varēs iepazīt Latviju, piedaloties vismaz vienā kultūras norisē semestrī. 

Veiksmīgi aizvadīts pirmais attālinātais pasākums projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” ietvaros

Download PDF

Šobrīd dzīvojam laikā, kad ikkatram nākas pielāgoties epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. To pašu var attiecināt arī uz projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/015 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” aktivitātēm, kuru ietvaros 2021. gada 29. janvārī pirmo reizi tika aizvadīta attālināta lekcija par psihiskās veselības saglabāšanu ZOOM platformā.

Projekta ietvaros tiek iegādāts ģenerators

Download PDF

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā” ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība ir iegādājusies ģeneratoru.

Apkopoti Zemgales Kultūras programmas – 2020 ieviešanas rezultāti

Download PDF

Apkopoti Latvijas Kultūrkapitāla fonda un akciju sabiedrības Latvijas Valsts meži atbalstītās Zemgales Kultūras programmas – 2020 ieviešanas rezultāti. Pašvaldību, nevalstisko organizāciju un privātpersonu konkursam iesniegto un apstiprināto projektu ieviešana noritējusi vīrusa Covid – 19 pandēmijas izraisītu ierobežojošu faktoru ietekmē, taču kopumā, nepilna gada laikā paveiktais devis būtisku pienesumu reģiona kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā, kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.

Biedrība „Ūdenszīmes” sadarbībā ar Rubeņu skolu īsteno projektu „Mācies no cilvēkiem. Mācies no dzīves”

Download PDF

Projekts “Mācies no cilvēkiem. Mācies no dzīves” mums tiešām liek mācīties nepārtraukti. Tā īstenošanu uzsākām 2020.gada oktobrī, ar lielām cerībām vest bērnus mācību braucienos uz Zasu, Leimaņiem, Dvieti, Bebreni, lai parādītu, cik radoši un veiksmīgi var strādāt tepat, tuvējos pagastos. Ja mācās un dara, protams. Taču epidemioloģiskās situācijas ierobežojumi ieviesa korekcijas, un braucienus nācās atlikt līdz drošākiem laikiem.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv